Recht van nu 9 Procesrecht 9 The lawyer

The lawyer

3 mei, 2022

Lawyer, advocate, attorney, barrister, solicitor en attorney at law. Het zijn allemaal Engelse en/of Amerikaanse (Engelstalige) temen die (naar het Nederlands) vaak vertaald worden als “advocaat”. Toch is dat niet (altijd) correct.

Als voorbeeld wordt verwezen naar de term “lawyer”. Hoewel dit vaak wordt vertaald als “advocaat”, is de term “jurist” veelal een betere vertaling. Een lawyer zal zich over het algemeen namelijk steeds met het recht bezig houden, maar heeft lang niet altijd dezelfde bevoegdheden als een Nederlandse advocaat. Zo mogen veel lawyers niet procederen bij rechtbanken of gerechtshoven. Ook hebben niet alle lawyers een beroepsgeheim of verschoningsrecht.

De termen hebben geen uniforme betekenis

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende titels verschillen onderling. Ook wijken deze (soms in mindere en andere keren in meerdere mate) af van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van (Nederlandse) advocaten.

Sterker nog, tussen verschillende landen of rechtssysteem kunnen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zelfs per titel verschillen.

Het gebruik van de termen in het dagelijkse spraakgebruik

Hoewel dat niet geheel zuiver is, zal het over het algemeen geen problemen opleveren als de verschillende titels door elkaar gebruikt worden en/of vertaald worden als “advocaat”. In de meeste gevallen zal het immers helder zijn wat met een specifieke term wordt bedoeld. En wanneer dat onverhoopt niet duidelijk is, kan altijd om een toelichting worden gevraagd.

De eisen voor advocaten en hun kantoren

Aan advocaten en advocatenkantoren worden echter hogere eisen gesteld in hun communicatie. Het Hof van Discipline ’s-Hertogenbosch heeft zich op 8 februari 2021 uitgelaten over het gebruik van de term “professional support lawyer” door een advocatenkantoor. Het betreffende kantoor gebruikte deze term voor de aanduiding van de juridisch medewerkers (die dus wél jurist, maar geen advocaat waren).  

Geen algemeen verbod

Het hof achtte het gebruik van de term professional support lawyer door advocaten en advocatenkantoren op zichzelf niet onaanvaardbaar of onbetamelijk. Een algemeen verbod op het gebruik van de term professional support lawyer was om die reden volgens het haar niet aan de orde.

Er mag geen verwarring ontstaan

Als advocaten die term gebruiken, moeten zij zich er echter van bewust zijn dat het gebruik hiervan tot verwarring kan leiden. Van advocatenkantoren mag in dat kader verwacht worden dat zij dergelijke verwarring vermijden.

Deze verwarring kan in de eerste plaats worden voorkomen door de term niet te gebruiken. Wanneer advocaten(kantoren) deze term wél willen gebruiken, wordt van hen verwacht dat zij ervoor zorgen dat bij extern gebruik, waaronder op een website of onder een brief, voor iedereen bij eerste lezing direct helder is dat de professional support lawyers géén advocaten zijn.

Of de term professional support lawyer in een specifiek geval mag worden gebruikt (of niet), zal steeds aan de hand van de omstandigheden moeten worden beoordeeld.

Het gebruik van de term professional support lawyers was in casu verwarrend

Het Hof van Discipline oordeelde dat het kantoor een onjuiste dan wel onvolledige voorstelling van zaken had gegeven. Het Hof was van mening dat het kantoor de professional support lawyers, die geen advocaat zijn, niet op dezelfde webpagina naast de advocaten had mogen weergeven. Door dit wél te doen, had het kantoor niet (voldoende) duidelijk gemaakt dat de professional support lawyers een andere hoedanigheid/functie hebben dan die van advocaat. Ook in het Engelstalige deel van de website werd dit onderscheid niet duidelijk gemaakt. Het op deze wijze creëren dan wel laten bestaan van onduidelijkheid over de hoedanigheid en functie van deze personen, acht het hof onbetamelijk.

Bij nader inzien was het kantoor zelf overigens ook van mening dat zij, met haar handelswijze, onduidelijkheid had gecreëerd. Om die reden had zij dit in de tussentijd reeds aangepast.

Ons kantoor

Wij vinden het leuk en belangrijk om een bijdrage te leveren aan de opleiding van toekomstige professionals. Om die reden begeleiden wij student-stagiaires en bieden wij bijbanen aan werkstudenten aan. 

Voor deze studenten is dat een mooie kans om kennis te maken met het juridische werkveld, gezien vanuit een advocatenkantoor. Tevens doen zij hiermee kennis en ervaring op, die eraan bijdraagt dat zij in de toekomst als zelfstandig professional aan het werk kunnen. Op die manier kunnen zij de belangen van u en anderen op termijn zelfstandig behartigen.

Het spreekt, voor ons, voor zich dat dit alles geen invloed mag hebben op uw kwestie die bij ons in behandeling is. Daarvoor zijn uw belangen te groot. Om die reden zal steeds een advocaat verantwoordelijk zijn voor uw dossier.