Vastgoedrecht

Algemene informatie Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht is de overkoepelende term voor alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op onroerend goed (de grond en de gebouwen die daarop gevestigd zijn).

Onder het vastgoedrecht vallen diverse (deel)gebieden van het recht.

De eigendom van het onroerende goed

Bij de eigendom van het onroerend goed kan in de eerste plaats worden gedacht een de aan- en verkoop daarvan, maar ook aan de verkrijging en/of het verlies daarvan, bijvoorbeeld door middel van verjaring.

Hoewel eigendom het meest omvattende recht op een goed is, is dit niet altijd absoluut. Het eigendomsrecht kan zijn ingeperkt door beperkte rechten. U kunt hierbij denken aan een erfdienstbaarheid (in de volksmond vaak “recht van overpad” of “buurpad” genoemd), aan een kwalitatieve verplichting en/of aan een recht van hypotheek.

Het huurrecht

Het huurrecht is breder dan het vastgoedrecht, doordat niet alleen onroerend goed kan worden ge- en verhuurd, maar ook niet-onroerende goederen. Zo kunnen roerende zaken wordt gehuurd (denk, bijvoorbeeld, aan de huur van een auto, al dan niet in het kader van een vakantie) maar ook vermogensrechten (zoals, onder meer, melkquota).

Wanneer in het kader van vastgoedrecht over huurrecht wordt gesproken, doelt men over het algemeen op, en maakt men een onderscheid tussen, (1) de huur van woningen (zowel de sociale sector alsook de vrije markt), (2) de huur van horeca- en winkelruimte (bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW) en/of (3) de huur van overige bedrijfsruimte (o.a. kantoorruimten, loodsen en magazijnen). Voor meer informatie over deze drie regimes wordt u naar dit artikel verwezen.

Het bouwrecht

Het bouwrecht omvat de regels die betrekking hebben op de bouw en aanneming van, onder meer, woningen en (bedrijfs)panden. Dit ziet, o.a., op de regels tussen opdrachtgever en aannemer (wat zijn (on)werkbare dagen? is er sprake van onderhandelingsdruk, of misbruik van omstandigheden?), maar ook tussen opdrachtgever en architect (of bouwkundig tekenaar) en tussen aannemer en onderaannemer.

Het burenrecht

Het burenrecht heeft betrekking op de wijze waarop buren met elkaar samenleven. Denk aan de regels omtrent erfafscheidingen, bomen en struiken.

Artikelen over vastgoedrecht

Beperkte privacy voor deze huurder

Er zijn steeds meer “slimme” deurbellen en andere camera’s die (video)opnames maken van de buitenruimte. Sommige maken (ook) opnames van de buren. Veel mensen zien dit als een inbreuk op hun privacy. In beginsel levert zo’n inbreuk op de persoonlijke levenssfeer een...

Lees meer