Tekortkoming en het recht om te ontbinden

Wanneer uw contractpartner tekortschiet in de op hem rustende verplichtingen, hebt u in de eerste plaats het recht om nakoming te vorderen. Indien uw contractpartner in verzuim verkeert, is uw wederpartij in principe de schade verschuldigd die u door de tekortkoming...