Alle berichten in de categorie: Contractenrecht

De klachtplicht

Wanneer een prestatie niet aan de overeenkomst voldoet, heeft de klant diverse rechten. Voorwaarde daarvoor is echter dat hij tijdig klaagt. Indien de klant niet tijdig klaagt, vervallen zijn rechten.

Lees meer

Verrekening

Wanneer partijen over en weer een (geld)vordering op elkaar hebben, kunnen zij aan elkaar betalen. In veel gevallen zal dat ongetwijfeld niet onoverkomelijk zijn. Het zal echter zelden praktisch zijn. In sommige gevallen is het (voor één van) partijen ronduit...

Lees meer

Verjaring en verval

Het komt (helaas) geregeld voor dat een schuldenaar zijn wettelijke of contractuele verplichtingen niet (tijdig) nakomt. De schuldeiser kan in zo’n geval in principe nakoming of schadevergoeding vorderen. Wanneer de schuldeiser daarmee echter te lang wacht, loopt...

Lees meer

Nakoming bij verzuim

Na de totstandkoming van de overeenkomst zijn de contractspartijen jegens elkaar verplicht om de op zich genomen verplichtingen volledig en correct na te komen. In een ideale wereld zouden partijen hun toezeggingen altijd, onder alle omstandigheden, nakomen. De...

Lees meer

Tekortkoming en het recht om te ontbinden

Wanneer uw contractpartner tekortschiet in de op hem rustende verplichtingen, hebt u in de eerste plaats het recht om nakoming te vorderen. Indien uw contractpartner in verzuim verkeert, is uw wederpartij in principe de schade verschuldigd die u door de tekortkoming...

Lees meer

De ingebrekestelling en verzuim

Indien uw contractpartner een wanprestatie jegens u pleegt, moet u afwegen hoe u daarmee omgaat. De wet biedt de schuldeiser diverse remedies waaruit hij kan kiezen. Denk aan het opschorten van uw verplichtingen, het vorderen van nakoming, het maken van aanspraak op...

Lees meer

Finale kwijting

De meeste geschillen worden, gelukkig, in goed onderling overleg geregeld. Denk aan de overeenkomst ter beëindiging van het dienstverband en de vaststellingsovereenkomst waarmee een financieel geschil wordt geschikt. In sommige gevallen zullen partijen met zo’n...

Lees meer