Recht van nu 9 Contractenrecht 9 Nakoming bij verzuim

Nakoming bij verzuim

26 feb, 2022

Na de totstandkoming van de overeenkomst zijn de contractspartijen jegens elkaar verplicht om de op zich genomen verplichtingen volledig en correct na te komen. In een ideale wereld zouden partijen hun toezeggingen altijd, onder alle omstandigheden, nakomen. De praktijk leert (helaas) geregeld dat er bij de uitvoering nog wel eens iets mis wil gaan.

Wanneer u uw verplichtingen niet na kunt komen, kunt u op enig moment in verzuim komen te verkeren. Op dat moment ontstaat voor uw contractspartner, onder meer, het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien uw contractspartner van deze ontbindingsbevoegdheid gebruik maakt, ontstaat niet alleen een ongedaanmakingsverbintenis (op grond waarvan de uitgevoerde handelingen moeten worden teruggedraaid), maar wordt u ook schadeplichtig. In veel gevallen een bijzonder onaantrekkelijk scenario.

Wanneer u in verzuim verkeert, mag uw contractspartner een aanbod tot nakoming van de overeenkomst in principe weigeren. Op grond van artikel 6:86 BW mag uw contractspartner dit aanbod echter niet weigeren, wanneer u tevens betaling aanbiedt van de inmiddels tevens verschuldigd geworden schadevergoeding en kosten. Hoewel het in veel gevallen niet prettig is om vergoeding van die schade en kosten aan te bieden, kan dat in veel gevallen wel verstandig zijn.

Omgekeerd biedt dit artikel ook aan contractspartners zeker mogelijkheden. Dit artikel maakt namelijk niet alleen (nogmaals) duidelijk dat zij in zo’n situaties aanspraak hebben op vergoeding van schade en kosten, maar geeft hen ook mogelijkheden om af te dwingen dat deze schade en kosten daadwerkelijk worden vergoed. Totdat de schuldenaar voldoende zekerheid biedt voor vergoeding van die schade en kosten, kan de schuldeiser de aangeboden nakoming namelijk weigeren.

Hebt u een contractspartner die zijn verplichtingen niet kan nakomen? Of kunt u uw verplichtingen jegens uw contractspartner niet nakomen? Wij bespreken graag met u welke opties er zijn en wat de pro’s en contra’s daarvan zijn.