Alle berichten in de categorie: Arbeidsrecht

Vakantieverlof op feestdagen

Er bestaat geen wettelijk recht om vrij te zijn op een nationale feestdag. In Nederland is dat in veel gevallen wel heel gebruikelijk. Feestdagen van andere geloven zijn niet 1 op 1 gelijk te stellen met Nederlandse algemeen erkende feestdagen, maar een werkgever mag een vakantieverzoek niet zomaar weigeren.

Lees meer

Overtreding van het anti-ronselbeding: boete, maar geen schadevergoedingsplicht

Wanneer een werknemer een anti-ronselbeding overtreedt, wordt hij in de regel een boete verschuldigd. De nieuwe werkgever kan, mits er sprake is van bijkomende omstandigheden, daarnaast schadeplichtig zijn. In deze kwestie werd de werknemer tot betaling van een (gematigde) boete veroordeeld, maar hoefde de nieuwe werkgever geen schadevergoeding te betalen, omdat niet was aangetoond dat de oud-werkgever schade geleden had.

Lees meer

Soms omvat de Xella-verplichting toch een informatieplicht!

Als een werknemer voor 20 juli 2018 om beëindiging van de arbeidsovereenkomst, onder toekenning van de transitievergoeding, heeft gevraagd, kan een werkgever na die datum verplicht zijn om bij de werknemer te vragen of de werknemer alsnog tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst vragen. Wanneer de werkgever dat nalaat, kan hij schadeplichtig zijn. De schadevergoeding is dan gelijk aan het bedrag aan transitievergoeding dat de werknemer daardoor is misgelopen.

Lees meer

Ontslag* wegens hoesten

Tijdens de corona crisis waren veel mensen extra gespitst op de gezondheid. Niet alleen op de eigen gezondheid, maar ook op de gezondheid van anderen, zoals collega’s. In het geval van verkoudheidsklachten, werd in de meeste gevallen verwacht dat een werknemer zich...

Lees meer

Ontbinding wegens een trappende beweging

Een werknemer heeft recht op een veilige werkplek. Hij mag er dan ook vanuit gaan dat hij aan het einde van de werkdag weer veilig en ongeschonden naar huis kan. Dit geldt, wellicht, hoogstens niet voor (zogenoemde) risicoberoepen. Denk aan (bepaalde functies bij) de...

Lees meer

Het zakelijke e-mailaccount is (toch) privé

De meeste werknemers beschikken over een zakelijk e-mailadres bij hun werkgever. Veel werknemers zullen dit mailadres niet of nauwelijks gebruiken voor privézaken. Het is immers ter beschikking gesteld door de werkgever, voor zakelijke activiteiten. Sommigen zijn...

Lees meer

Overgang van onderneming

Het levenslange dienstverband, waarbij de werknemer van zijn studie tot zijn pensioen voor dezelfde werkgever werkt, komt steeds minder voor. Veel werknemers hoppen tegenwoordig, al dan niet uit eigen wil, van baan naar baan. Ook aan de zijde van werkgevers vinden...

Lees meer

Geen finale kwijting wegens bedrog

Wanneer een werkgever en een werknemer het dienstverband in goed onderling overleg beëindigen, verlenen zij elkaar veelal finale kwijting. Daarmee wordt over en weer afstand gedaan van vorderingsrechten. Op die manier beogen partijen de samenwerking definitief en...

Lees meer

De aanzegplicht

De werkgever moet de werknemer met een tijdelijk dienstverband twee maanden voor de einddatum schriftelijk meedelen of en, zo ja, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet.

Lees meer

Ontslag op staande voet

Wanneer een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, komt er per direct een einde aan de arbeidsovereenkomst. Geen loon en geen WW voor de werknemer Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Niet alleen zit de werknemer per direct zonder loon, maar...

Lees meer

De einddatum van de arbeidsovereenkomst

De precieze einddatum van de arbeidsovereenkomst kan cruciaal zijn. Meerdere (juridische) acties zijn namelijk aan die datum gekoppeld. Zo vervalt de bevoegdheid van de werknemer om een verzoekschrift in te dienen tot toekenning van een transitievergoeding “drie...

Lees meer

De ontbindende voorwaarde en de VOG

In het Munga-arrest van 6 maart 1992 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat een ontbindende voorwaarde niet per definitie in strijd is met het gesloten ontslagsysteem. Daarmee kan de arbeidsovereenkomst op grond van zo'n bepaling automatisch eindigen, zonder dat...

Lees meer

Het concurrentiebeding bindt echt

Veel mensen tekenen een concurrentiebeding klakkeloos. Zij denken dat ze (toch) niet aan het concurrentiebeding kunnen worden gehouden. Dit is echter een misvatting, die verstrekkende gevolgen kan hebben. Het concurrentiebeding Om hun bedrijfsbelangen te beschermen,...

Lees meer

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In Nederland kennen we een gesloten ontslagstelsel. Daardoor kan een arbeidsovereenkomst alleen worden beëindigd voor zover dat in de wet geregeld is en/of aansluit bij het wettelijke systeem. Daarmee resteren echter nog steeds verschillende opties waarmee de...

Lees meer

Aanpassing van de arbeidsomvang

Wanneer een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst aangaan, zullen over het algemeen ook afspraken worden gemaakt over het aantal uren dat de werknemer gaat werken. De werknemer is vervolgens verplicht om dat aantal uren te werken, terwijl de werkgever dat...

Lees meer

Het studiekostenbeding

Van werknemers wordt verwacht dat zij hun leven lang blijven leren. En van werkgevers wordt verwacht dat zij werken aan “employability”. Stilstand (ook op het gebied van kennis) leidt immers tot achterstand. De kosten van trainingen en cursussen zijn over het algemeen...

Lees meer

Het non-concurrentie- en relatiebeding

Tijdens het dienstverband raken veel werknemers bekend met bedrijfsgevoelige informatie van hun werkgever. Voor werkgevers is het vaak onwenselijk als de werknemer deze informatie na de beëindiging van het dienstverband tegen de werkgever gebruikt. Dit risico speelt,...

Lees meer

De proeftijd

Wanneer een werkgever en een werknemer voor het eerst een arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten, kennen ze elkaar over het algemeen nog niet (goed). Een (soort van) testfase kan dan prettig zijn. De proeftijd Met een proeftijdbeding kunnen partijen vorm...

Lees meer