Recht van nu 9 Arbeidsrecht 9 Ontslagrecht 9 Ontbinding 9 Ontslag* wegens verwijtbaar handelen, niet alleen als uiterste middel

Ontslag* wegens verwijtbaar handelen, niet alleen als uiterste middel

6 dec, 2021

Wanneer een werkgever het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, dient hij sinds de invoering van de WWZ, in 2015, over een redelijke grond te beschikken. Van zo’n redelijke grond is, onder meer, sprake indien de werknemer zodanig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Dit wordt in de praktijk vaak de e-grond genoemd.

Vooraf voorzienbaar voor de werknemer

Om een werknemer te kunnen ontslaan wegens diens handelen of nalaten, dient het voor de werknemer vooraf duidelijk te zijn wat door zijn werkgever wel en niet als toelaatbaar wordt gezien. In het geval van duidelijke zaken – zoals diefstal, verduistering of mishandeling – zal dat over het algemeen geen discussies opleveren. Dat zal in beginsel ontslag rechtvaardigen.

In andere gevallen kan een gebeurtenis op grond van persoonlijke opvattingen door twee personen echter totaal verschillend beoordeeld worden. Wat de ene volstrekt onacceptabel vindt, rechtvaardigt in de ogen van een ander bij lange na geen ontslag. Indien de werkgever in die gevallen de optie van ontslag open wil houden, doet hij er verstandig aan om hierover beleid op papier te zetten. Op die manier krijgen de werknemers namelijk inzicht in wat de werkgever wél en niet acceptabel vindt.

Ontslag is geen laatste redmiddel

Wanneer het gedrag van de werkgever zodanig verwijtbaar is dat een ontslag gerechtvaardigd is, mag de werkgever daartoe overgaan. In zijn uitspraak van 28 mei 2021 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat voor een ontslag niet vereist is dat minder ingrijpende middelen, zoals een waarschuwing of schorsing, niet (meer) voor handen zijn. Een ook wanneer die andere middelen beschikbaar zijn, kan een ontslag gerechtvaardigd zijn. Een ontslag is dus niet alleen als laatste redmiddel beschikbaar.

* Om praktische redenen is in dit artikel (waaronder de titel) consequent gekozen voor het woord “ontslag”. Het onderhavige artikel ziet echter zowel op situaties waarin het dienstverband wordt opgezegd, alsook ook op situaties waarin de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.