Recht van nu 9 Procesrecht 9 Bij mediation geldt: horen, zien en zwijgen!

Bij mediation geldt: horen, zien en zwijgen!

19 feb, 2022

Partijen onderzoeken steeds vaker of hun geschil via mediation kan worden opgelost. Meestal wordt daarbij geheimhouding overeengekomen. Wij schreven daarover al in dit artikel. In de kwestie die leidde tot het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 23 november 2021 probeerde de werknemer – tevergeefs – te worden ontslagen uit de geheimhouding.

Wat waren de feiten?

De werkneemster was op 15 oktober 2018 bij de werkgever, Jefferson Wells, in dienst getreden. In 2015 is door haar geconstateerd dat privacygegevens binnen de organisatie niet goed werden afgeschermd. Nadat de werkneemster dit bij haar werkgever had gemeld, heeft deze dat erkend.

Wat er nadien is gebeurd, is voor de kantonrechter niet duidelijk geworden. Vast staat evenwel dat de onderlinge verhoudingen tussen hen zijn verslechterd.

In dat kader hebben partijen in het najaar van 20109 besloten om een mediationtraject te starten. Daartoe hebben zij een mediator ingeschakeld. In de mediationovereenkomst zijn partijen algehele geheimhouding overeengekomen.

Op 24 november 2020 is de mediation beëindigd. Partijen zijn op dat moment niet tot overeenstemming gekomen.

Medio 2021 heeft de werkgever zich tot de kantonrechter gewend. Hij heeft de rechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkneemster wenst verweer te voeren tegen dat verzoek. Vooruitlopend op de indiening van haar verweerschrift heeft zij de voorzieningenrechter verzocht om te worden ontslagen uit het geheimhoudingsbeding.

Het oordeel van de voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter ontslaat de werkneemster niet uit de geheimhouding, waartoe zij zich heeft verbonden. Naar het oordeel van de kantonrechter vormt de geheimhoudingsverplichting een essentieel onderdeel voor het slagen van een mediationtraject. Zonder dergelijke geheimhouding kunnen de partijen immers niet vrijuit met elkaar praten en informatie uitwisselen. Zij lopen dan immers het risico dat hun uitlatingen of informatieverstrekking op een later moment, in een gerechtelijke procedure, tegen hen zal worden gebruikt. Het geheimhoudingsbeding is onder die omstandigheden dan ook een kernbepaling uit de mediationovereenkomst.

Daarmee is niet gezegd dat een partij nooit kan worden ontslagen uit een geheimhoudingsbeding. Dat kan – onder omstandigheden – namelijk wel degelijk. Maar wel moet er dan heel wat aan de hand zijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moet een urgente noodsituatie dat rechtvaardigen. Als voorbeelden geeft de voorzieningenrechter dat “de mediation wordt gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten, of als die schade zou toebrengen aan bepaalde kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld kindermishandeling”. Het risico op baanverlies is hieraan echter niet gelijk te stellen. 

Vragen?

Wilt u via mediation onderzoeken of u een geschil kunt oplossen? Of bent u uitgenodigd voor mediation en wilt u graag bijstand in dat traject (tijdens de gesprekken of op de achtergrond)? Graag bespreken wij met u wat wij voor u zouden kunnen betekenen.