Recht van nu 9 Procesrecht 9 De proceskostenveroordeling als sanctie

De proceskostenveroordeling als sanctie

26 feb, 2022

Wanneer de rechter uitspraak doet, kan hij één van de partijen in de proceskosten veroordelen. Als de rechter daartoe overgaat, wordt in de regel de in het ongelijk gestelde partij daartoe veroordeelt.

Heel soms wordt de in het gelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Dit overkwam kwam de gedaagden in de kwestie die leidde tot het vonnis van de kantonrechter Rotterdam van 25 november 2021.

Wat waren de feiten?

Op 25 maart 2018 is brand geweest bij de woning van eiser. Daarbij zijn de kozijnen van de woningen en roerende zaken beschadigd. Eiser was voor dergelijke schade verzekerd en heeft dit bij die verzekeraar gemeld.

Een derde heeft eiser voor deze schade doorverwezen naar het bedrijf met handelsnaam X. Dit bedrijf heeft de schade aan de kozijnen begroot op en hersteld voor een bedrag van € 10.985,18. Dat bedrag is vervolgens door de verzekeraar aan eiser uitgekeerd.

Toen de eiser constateerde dat de schade aan zijn roerende goederen niet was meegenomen, heeft hij hierover contact opgenomen met zijn verzekeraar. Deze heeft een verdere schade-uitkering geweigerd. Zij stelde zicht op het standpunt dat de schade reeds definitief was vastgesteld en uitgekeerd, nadat haar schade-expert tot een vaststelling van de schade was gekomen met de schade-expert van bedrijf X.

De eiser is van mening dat bedrijf X tekort is geschoten in haar verplichting jegens hem, doordat zij de schade aan de roerende goederen niet heeft meegenomen. Om die reden wil hij deze schade op bedrijf X verhalen. De omvang van zijn schade begroot eiser op € 6.361,14. Omdat beide gedaagden handelsnaam X gebruiken, is eiser van mening dat één van hen aansprakelijk is voor zijn schade.

Het oordeel van de kantonrechter?

De rechter constateert dat beide gedaagden niet het bedrijf zijn dat de schade voor eiser heeft afgehandeld. Beide gedaagden hadden deze handelsnaam destijds – ten tijde van de afhandeling van de schade – namelijk niet in gebruik. Op dat moment droeg een derde vennootschap deze handelsnaam, die inmiddels is ontbonden.

De gedaagde sub 2 is deze handelsnaam pas gaan gebruiken nadat die derde vennootschap is ontbonden. Gedaagde sub 1 heeft deze handelsnaam in het verleden, in 2004, dus ver voordat de onderhavige werkzaamheden plaatsvonden, slechts 1 dag gedragen.

Met het oog hierop worden de vorderingen van eiser afgewezen.

Nu de vorderingen van eiser worden afgewezen, zou je verwachten dat eiser in de proceskosten wordt veroordeeld. Omdat gedaagden echter niet behulpzaam zijn geweest bij het geven van inzicht in wie de contractpartner van eiser was, hoewel de advocaat van eiser daar wel uitdrukkelijk om had verzocht, worden zij in de proceskosten veroordeeld.

Is de proceskostenveroordeling terecht? Of toch niet?

De rechter benoemt niet of de twee gedaagden en de derde vennootschap tot hetzelfde concern behoorden. Het feit dat deze drie ondernemingen dezelfde handelsnaam hebben gedragen, lijkt daarop echter wel te duiden, zeker omdat het gebruik van de handelsnamen elkaar direct heeft opgevolgd.

Onder die omstandigheden is het ergens wel begrijpelijk dat de rechter de gedaagden in de kosten van de procedure heeft veroordeeld. Dat duidt er namelijk op dat de gedaagden de onduidelijkheid opzettelijk hebben laten voortbestaan.

Toch valt er ook wel het nodige op deze proceskostenveroordeling aan te merken. Want hoewel de gedaagden eiser niet de door hem gewenste duidelijkheid hebben geboden, had hij deze vermoedelijk toch echt wel zelf kunnen (en moeten) achterhalen. Een korte zoektocht in de registers van de Kamer van Koophandel (KvK) had daarvoor immers (kennelijk) volstaan. 

Vragen?

Blijft iemand tekortschieten in zijn verplichtingen jegens u? Of bent u door iemand in rechte betrokken? Onze advocaten hebben veel proceservaring en bespreken graag met u wat zij voor u zouden kunnen betekenen.