Het retentierecht

Als een debiteur zijn verplichtingen niet nakomt, mag een schuldeiser zijn eigen verplichtingen opschorten. Wanneer hij een zaak (een tastbaar object) van de debiteur onder zich heeft, is hij bevoegd de afgifte daarvan op te schorten. Indien de schuldeiser dit laatste...

Tekortkoming en het recht om te ontbinden

Wanneer uw contractpartner tekortschiet in de op hem rustende verplichtingen, hebt u in de eerste plaats het recht om nakoming te vorderen. Indien uw contractpartner in verzuim verkeert, is uw wederpartij in principe de schade verschuldigd die u door de tekortkoming...