Nakoming bij verzuim

Na de totstandkoming van de overeenkomst zijn de contractspartijen jegens elkaar verplicht om de op zich genomen verplichtingen volledig en correct na te komen. In een ideale wereld zouden partijen hun toezeggingen altijd, onder alle omstandigheden, nakomen. De...

Tekortkoming en het recht om te ontbinden

Wanneer uw contractpartner tekortschiet in de op hem rustende verplichtingen, hebt u in de eerste plaats het recht om nakoming te vorderen. Indien uw contractpartner in verzuim verkeert, is uw wederpartij in principe de schade verschuldigd die u door de tekortkoming...